برچسب گذاری توسط: آقای رییس جمهور، حقوق شهروندی کولبران را حفظ کنید