برچسب: « علی سگری » 32 ساله از اهالی روستای مصلاوی